Vanaf nu iedere vrijdag koopavond tot 21:00! 

Algemene voorwaarden


Artikel 1


1.1 In onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
  • Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van coppensrekreatie.nl; 
  • Bestelling: een door de Koper bij coppensrekreatie.nl ingediende bestelling ter verkrijging van (een) Product(en) voor een door of vanwege coppensrekreatie.nl aangeboden Product(en); 
  • Betaling: bijschrijving van het door de Koper op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedrag op de rekening van coppensrekreatie.nl
  • Diensten: de door coppensrekreatie.nl ter beschikking gestelde mogelijkheid een Bestelling te plaatsen en de door kampeertopper.nl verzorgde afwikkeling van de Bestelling,
  • Koper: de partij welke met coppensrekreatie.nl een Overeenkomst ter zake de koop aangaat; • Levering: het feitelijk ter beschikking stellen van de Producten door winterkleding-outlet.nl aan de Koper
  • Partijen: de aanduiding van de Koper en coppensrekreatie.nl gezamenlijk;
  • coppensrekreatie.nl: gevestigd te Best, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 18032732, waarvan het rekeningnummer luidt: NL84 RABO 0138 9273 75, BIC:RABONL2U. BTW-nummer NL811358951B01


1.2 Gegevens coppensrekreatie.nl:   


Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst gesloten tussen de Koper en coppensrekreatie.nl en zijn van toepassing op alle Diensten, alsmede op alle aanbiedingen, nadere overeenkomsten en leveringen gedaan door coppensrekreatie.nl, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.   

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van de informatie op de Website van coppensrekreatie.nl. Het doen van een Bestelling impliceert dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.   

2.3 In geval van een bestelling op een wijze waarbij terhandstelling van de Algemene Voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk is, dient de Koper bij de Bestelling te kennen te geven dat hij een exemplaar van de Algemene Voorwaarden wil ontvangen. Indien de Koper zich niet kan verenigen met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden dient de Koper schriftelijk en gemotiveerd binnen 48 uur na kennisneming van de Algemene Voorwaarden te protesteren tegen de inhoud van de Algemene Voorwaarden. Indien de Koper voornoemde melding binnen de daarvoor staande termijn tijdig heeft gedaan, zullen Partijen nader in overleg treden. Indien de Koper niet binnen voornoemde termijn van 48 uur heeft geprotesteerd tegen de inhoud van de Algemene Voorwaarden, dan wordt de Koper geacht geen bezwaar te hebben tegen de inhoud van de Algemene Voorwaarden.   

2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk door Partijen te worden overeengekomen en schriftelijk te worden vastgelegd.   

2.5 Algemene voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing, tenzij die toepasselijkheid door kampeertopper.nl schriftelijk en expliciet is aanvaard.   

2.6 Aan toezeggingen van (een) medewerker(s) van coppensrekreatie.nl kunnen geen rechten worden ontleend, anders dan wanneer die schriftelijk door coppensrekreatie.nl zijn bevestigd.   

2.7 coppensrekreatie.nl heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.   


Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst


3.1 Een aanbod van coppensrekreatie.nl is vrijblijvend en kan - indien nodig - door coppensrekreatie.nl worden herroepen, doch uiterlijk binnen 48 uur na aanvaarding van het aanbod.   


3.2 Een aanbod van coppensrekreatie.nl wordt geacht door de Koper te zijn aanvaard indien deze door middel van een Bestelling aangeeft welk(e) Product(en)) hij wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens heeft doorgegeven, en deze Bestelling door coppensrekreatie.nl is ontvangen.   

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand nadat coppensrekreatie.nl de aanvaarding door de Koper ter zake de Bestelling heeft bevestigd.   

3.4 De Koper is gebonden aan iedere door coppensrekreatie.nl ontvangen Bestelling. Een Bestelling kan door de Koper worden ingetrokken of herroepen. De Koper kan coppensrekreatie.nl verzoeken een Bestelling niet uit te voeren. Alsdan zal coppensrekreatie.nl naar eigen inzicht beoordelen of aan dat verzoek gevolg kan worden gegeven. Koper heeft recht op 14 dagen herziening na ontvangt van het/de Product(en). 

3.5 Bij beroep op reclame door Koper binnen 14 dagen, zal koper de Product(en) retour zenden aan coppensrekreatie.nl. Kosten en risico van het retour zenden van het Product(en) aan coppensrekreatie.nl zijn onder verantwoording van Koper. Retour zending dient te geschieden in originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd. 

3.6 coppensrekreatie.nl zal aan de Koper nooit meer vergoeden dan de product(en) prijs, voor zover aantoonbaar aan coppensrekreatie.nl voldaan. Niet vergoed worden eventuele extra kosten voor het retour zenden, welke de Koper heeft betaald. 

3.7 coppensrekreatie.nl heeft geen verplichting tot het sluiten van een Overeenkomst en kan daarvan om haar moverende redenen afzien. 


Artikel 4 Prijzen en betalingswijzen


4.1 De prijzen gelden op het moment van de overeenkomst tussen Koper en coppensrekreatie.nl. Onvoorziene veranderingen ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen Koper en coppensrekreatie.nl kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

4.2 Alle door coppensrekreatie.nl aangegeven prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW. 

4.3 De door coppensrekreatie.nl aangegeven prijzen staan los van de doorKoper te maken kosten, zoals telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met www.coppensrekreatie.nl

4.4 Voor de betaling van het bestelde product(en) zijn de volgende betaalwijzen mogelijk: iDEAL, PayPal, AfterPay, MisterCash, SofortBank en indien en voor zover uitdrukkelijk van toepassing verklaard, een bankoverschrijving. 

4.5 Betaling door de Koper dient te geschieden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst, bij gebreke waarvan Koper in verzuim is. Alsdan is coppensrekreatie.nl gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 

4.6 Bij betaling met creditcard (niet online mogelijk) worden de gegevens beveiligd verwerkt. coppensrekreatie.nl zal bij de creditcarduitgever autorisatie vragen voor de creditcard. 

4.7 Indien voor betaling door middel van een creditcard wordt gekozen, dient de Koper op eerste verzoek van coppensrekreatie.nl een kopie van een geldig legitimatiebewijs en / of creditcard te verschaffen. coppensrekreatie.nl is gerechtigd om van de Koper andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen. 

4.8 Betaling vanuit landen buiten Nederland is mogelijk, u dient dan bij betaling het BIC:RABONL2U en/of NL84 RABO 0138 9273 75, te vermelden.

4.9 Genoemde prijzen gelden in de webshop, prijzen in de winkel kunnen afwijken van de prijzen in de webshop.

Achteraf betalen: Coppens Rekreatie (coppensrekreatie.nl) biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay. Indien je voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag door Coppens Rekreatie (coppensrekreatie.nl) overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden.


Artikel 5 Levering


5.1 coppensrekreatie.nl gaat pas tot Levering van de Product(en) over zodra Betaling door de Koper heeft plaatsgevonden en ontvangen is door coppensrekreatie.nl op rekening NL84 RABO 0138 9273 75

5.2 Bij de totstandkoming van de Overeenkomst kiest de Koper de door hem gewenste Leveringsmethoden (per post of afhalen). 

5.3 Ongeacht de wijze waarop de Product(en) worden geleverd, geschiedt de verzending en de afgifte daarvan voor risico van de coppensrekreatie.nl. Bij vermissing of misbruik van derden is coppensrekreatie.nl niet aansprakelijk. 

5.4 coppensrekreatie.nl kan ervoor kiezen dat de Product(en) worden afgeleverd op een andere wijze dan door de Koper is gekozen. In een dergelijk geval zullen Partijen in overleg treden. 

5.5. Indien de Koper een aan hem gezonden Product(en) niet in ontvangst neemt, doet de Koper daarmee afstand van zijn recht op Levering. Alsdan is de Koper gehouden de kosten van het retour zenden van de Product(en) aan coppensrekreatie.nl te vergoeden. Deze afhandelingskosten bedragen € 15 per bestelling, bestellingen welke meer dan € 350 bedragen, worden ook niet verrekend met Koper. 

5.6 coppensrekreatie.nl streeft er naar de Product(en) na ontvangst Betaling binnen de afgesproken levertijd aan de Koper te verzenden. Indien en voor zover de Product(en) van de Koper niet binnen vijf dagen hierna zijn ontvangen, is de Koper verplicht ter zake contact op te nemen met coppensrekreatie.nl. Na het verstrijken van voormelde periode gaat coppensrekreatie.nl ervan uit dat de Product(en) door de Koper in goede orde zijn ontvangen. 

5.7 Levering aan koper geschiedt in een maximaal termijn van 30 dagen na ontvangst betaling bij coppensrekreatie.nl Koper heeft het recht op veertien dagen reclame na ontvangst van het Product(en) 


Artikel 6 Aansprakelijkheid


6.1 coppensrekreatie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of defect van Product(en) door de Koper door welke oorzaak dan ook. 

6.2 coppensrekreatie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de Bestelling en Levering van Product(en) die niet heeft plaatsgevonden bij coppensrekreatie.nl. 

6.3 coppensrekreatie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Koper, niet geheel worden afgewikkeld door kampeertopper.nl en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is. 

6.4 De informatie op de Website(s) van coppensrekreatie.nl is (deels) afkomstig van derden. coppensrekreatie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de website.   

6.5 coppensrekreatie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op de Website van coppensrekreatie.nl een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website van coppensrekreatie.nl 

6.6 coppensrekreatie.nl aanvaardt geen aansprakelijk voor enige tekortkoming indien deze tekortkoming wordt veroorzaakt door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen, telecommunicatielijnen van de Gebruiker of systemen van derden, welke niet door coppensrekreatie.nl in het kader van de Diensten wordt beheerd. 

6.7 coppensrekreatie.nl is niet aansprakelijk voor door de Koper geleden schade welke ontstaan is door een niet aan coppensrekreatie.nl toe te rekenen tekortkoming. 

6.8 Onder een tekortkoming die coppensrekreatie.nl niet kan worden toegerekend wordt verstaan, elke van de wil van coppensrekreatie.nl onafhankelijke gebeurtenis, die de nakoming tijdelijk of blijvend verhindert of vertraagt, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alle omstandigheden, zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van coppensrekreatie.nl ontstaan. 


Artikel 7 Persoonsgegevens


7.1 De door de Koper opgegeven gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van coppensrekreatie.nl De gegevens worden gebruikt voor het nakomen van de Overeenkomst en het aanbieden en leveren van de Diensten, alsmede voor administratieve doeleinden en voor het aan de Koper toezenden van informatie met betrekking tot Diensten, producten en activiteiten van coppensrekreatie.nl  


Artikel 8 Slotbepalingen


8.1 Eventuele klachten van Kopers naar aanleiding van de door coppensrekreatie.nl geleverde Product(en) dienen schriftelijk te worden gemeld aan de afdeling klantenservice van coppensrekreatie.nl, welke zorg draagt voor de afhandeling binnen één week. De op voornoemde wijze ontvangen klacht wordt door coppensrekreatie.nl schriftelijk bevestigd en afgehandeld. 

8.2 Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht toepasselijk. 

8.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of nadere Overeenkomsten van welke zodanige Overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter.